Kwaliteitsstatuut van Monica Ploch / VICE VERSA

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: MF PLOCH
BIG-registraties: 19926867325
Basisopleiding: GZ-psycholoog
Persoonlijk e-mailadres: monicaploch@viceversa.earth

AGB-code persoonlijk: 94107847

Praktijk informatie

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: VICE VERSA

E-mailadres: info@viceversa.earth
KvK nummer: 88699080
Website: www.viceversa.earth

AGB-code praktijk: 94067611

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a. De generalistische basis-ggz

2b. Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. De praktijk richt zich op het behandelen van hoogbegaafde volwassenen. De klachten waarvoor behandeling gezocht wordt, hoeven niet direct gerelateerd te zijn aan hoogbegaafdheid. Diagnostiek – ook naar hoogbegaafdheid- is mogelijk binnen het kader van een behandelvraag waarbij er sprake is van een DSM-5 classificatie van de aanmeldproblematiek. Individuele behandelingen vinden online plaats (beeldbellen). IQ-onderzoek vindt face-to-face plaats. Er is een psycho-educatief groepsaanbod voor cliënten met lichte klachten, ook dit is face-to-face.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht: Aandachtstekort- en gedrag, Pervasief, Depressie, Angst Persoonlijkheid

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar : MF Ploch, BIG-registratienummer: 19926867325 Coördinerend regiebehandelaar : MF Ploch, BIG-registratienummer: 19926867325

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Pleun van Vliet, GZ-psycholoog, BIG-registratienummer 89057184725
Maaike Terheggen, GZ-psycholoog, BIG-registratienummer 49918157625 Maud van Thiel, psychotherapeut, BIG-registratienummer 59060291616 Sanny Uitentuis, GZ-psycholoog, BIG-registratienummer 49063004825

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Op- en afschaling, diagnose, consultatie, medicatie.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsenpraktijk/post

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Doordat ik online werk, woont mijn clientèle grotendeels verspreid over Nederland. Het is niet mogelijk met alle mogelijke HAP, SEH en ggz-crisisdiensten specifieke afspraken te maken.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: 

Intervisiegroep vanuit het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid:
Rogier Poels, GZ-psycholoog – Psychotherapeut; Suzanne van der Vaart, Orthopedagoog-Generalist; Afke Terwisscha van Scheltinga, Psychiater

Intervisie met:
Maaike Terheggen, GZ-psycholoog

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Het lerend netwerk komt tweemaandelijks bijeen in de vorm van intervisiebijeenkomsten rondom persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en rondom casuïstiek. De leden van het lerend netwerk kunnen elkaar ook tussentijds desgewenst kunnen benaderen om overleg en advies.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: https://viceversa.earth/hallo/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://viceversa.earth/contact/

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachten kunnen in eerste instantie met mij besproken worden. Komen we er niet uit dan kan een klacht ingediend worden bij de klachtenregeling. Via het NIP ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van Klacht en Company, te bereiken via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier op de webpagina.

Link naar website: https://viceversa.earth/contact/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Naam en contactgegevens van de vervanger worden in voorkomende gevallen gepubliceerd op de website, en opgenomen in de voicemail en het afwezigheidsbericht van de email. Vaste vervanger is Maaike `Terheggen, GZpsycholoog, bereikbaar via haar website psytalk.online

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://viceversa.earth/aanmelden-en-wachttijd/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld:
Alle contact verloopt via mij. Nieuwe cliënten kunnen via telefoon of email contact opnemen om teruggebeld te worden. De route is: aanmelding, vrijblijvend kennismakingsgesprek, intake.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):  Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Voor de start van de behandeling stel ik in overleg met cliënt een behandelplan op, waarbij het voor cliënt duidelijk is hoe dit samenhangt met diens aanmeldingsklachten en hulpvraag/doelen. Daarbij bespreek ik met cliënt realistische verwachtingen omtrent behandelduur en resultaten. Ik bespreek het monitoren van voortgang en het reflecteren op doelmatigheid en effectiviteit met client, en nodig cliënt uit desgewenst tussentijds deze onderwerpen ter sprake te brengen.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Om de 3 tot 6 gesprekken wordt een kort deel van de gesprekstijd aan evalueren/reflecteren besteed. Elke 6 maanden en bij afsluiting van de behandeling wordt uitgebreider gereflecteerd.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Door middel van gesprek, aan het eind van elk gesprek, tijdens de evaluaties en tijdens het eindgesprek.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Monica Ploch

Plaats: Limmen

Datum: 14-06-2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja